Olimpian greco roman wrestler Alexei Mishin shows his favourite suplex

Suplex from Olimpian Alexei Mishin

Drills, Takedown Drills, Technique |
About The Author
-