Cary Kolat teaches his Russian to Arm Throw Trip

Arm Throw Trip – Kolat

Standing, Takedown, Technique |
About The Author
-